Fotobond

FOTOBOND

Algemene vergadering is op zaterdag 11 april 2015 aanvang 10.30 uur
Zalencentrum “Amershof” Snouckaertlaan 11, 3811 MA Amersfoort

Uit de documentatie van de ALV Fotobond voor de ALV:
In 2014 waren 300 verenigingen aangesloten met 7000 leden. In alle afdelingen daalt het ledental enigszins, behalve in onze afdeling ZH-noord…
De omzet van de fotobond is 145.000 euro en zij heeft een licht positief resultaat (2.000).
€37.000 is aan afdelingsactiviteiten besteed. Het eigen vermogen is 73.000 (76%). De bond is dus gezond.

Cameraverzekering – Tentoonstellingsverzekering – Aansprakelijkheidsverzekering.
Ook in 2014 was de Bondscameraverzekering de meest gevraagde Bondsverzekering.
Er werden weer nieuwe polissen aangevraagd en/of bestaande polissen uitgebreid met nieuwe aankopen. Ook werden vijf schadeclaims gemeld, die door de risicodragende verzekeringsmaatschappij Generali gedekt werden. De leden die een schadeclaim gemeld hadden waren uiterst tevreden over de wijze waarop de claim behandeld werd.
De gunstige verzekeringsvoorwaarden zoals geen eigen risico en gedurende vijf jaar vergoeding op basis van nieuwwaarde, werden bijzonder gewaardeerd.

De voorwaarden van de Tentoonstellingsverzekering zijn in medio 2013 uitgebreid waarbij het mogelijk nu is om 10 foto’s voor een hoger bedrag te verzekeren (maximaal 250 Euro).
Hoewel daar toen diverse verenigingen op aandrongen is er nauwelijks gebruik van gemaakt. Van de drie schadeclaims had er geen betrekking op deze nieuwe voorwaarde.

Alle aangesloten clubs zijn in de Fotobond verzekerd in de Aansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering dekt de aansprakelijkheid van derden voor schade die tijdens verenigingsactiviteiten ontstaat. Bij veel clubbestuurders is deze verzekering niet bekend. Voor uitgebreide informatie zie de Fotobondwebsite.De premie voor deze verzekering wordt door de Fotobond betaald.

Taakgroep Wedstrijden en Exposities
2014 stond in het teken van de verandering. Niet alleen is de samenstelling van de taakgroep gewijzigd ook de diverse wedstrijden zijn door de taakgroep onder de loep genomen.
Uitgangspunt is dat we er voor willen zorgen dat alle leden aan hun trekken kunnen komen bij de wedstrijden. Daarbij moet het niet uitmaken of het nu club- of persoonlijke leden, ervaren rotten of beginners zijn. Dus voor elk wat wils.
Daarnaast willen we de deelname aan de wedstrijden zo aantrekkelijk mogelijk maken en de winnaars een podium geven dat eer doet aan de kwaliteit van de inzendingen. Bovendien kunnen de exposities inspirerend zijn voor alle vrijetijdsfotografen.
Om dit te bewerkstelligen zijn er binnen en buiten de taakgroep stevige discussies gevoerd.

Foto Nationaal
Het is duidelijk dat FotoNationaal toe is aan een verandering. Het opsturen van foto’s in passe-partout gaf altijd een hoop logistieke problemen en financiële consequenties. Het vraagt heel veel ruimte om de diverse inzendingen op te slaan voor de jurering waarbij ook het gewicht een grote rol speelt.
In 2014 is daarom als pilot gekozen voor het inzenden van losse foto’s op A4 formaat. Dit was een succes zodat we hier ook in 2015 mee doorgaan. De taakgroep heeft ook gekeken of het aantal nominaties dat een afdeling mag voordragen voor deelname aan Foto Nationaal nog in verhouding is met de grootte van de afdeling. Voor 2015 zijn deze aantallen aangepast aan de huidige situatie.
Verder wordt het steeds duidelijker dat er op veel locaties geen 100 foto’s van 40x50cm geplaatst kunnen worden. Ook is de tijd van foto’s in passe-partouts en lijsten eigenlijk voorbij. Dat betekent dat er op dat punt nogal wat gaat veranderen. Voor 2015 is een sponsor gevonden in de vorm van Webprint die de geselecteerde foto’s print op dibond in een formaat van 60x60cm of 50x70cm.
Omdat we er voor willen zorgen dat ook alles geplaatst kan worden wordt het aantal
geselecteerden teruggebracht naar 12 of 13. De geselecteerden ontvangen de dibonds na
afloop van de expositieronde. In tegenstelling tot voorgaande jaren wordt de expositie nu op 3 plekken in Nederland vertoond, waarbij er gezorgd wordt voor voldoende spreiding. De opening zal in 2015 in de St Aegtenkapel in Amersfoort plaatsvinden.

Foto Individueel
Net zoals vorig jaar werd deze wedstrijd door Fotoclub Heerhugowaard i.s.m. de Afdeling Noord Holland Noord georganiseerd. Tijdens Foto Individueel hebben we een pilot gehouden van het zgn. divisiesysteem waarbij in 2 groepen gewerkt is. In de ene groep, de Bondsklasse, is de vorm een belangrijker criterium dan de inhoud. In de Topklasse wordt meer waarde toegekend aan de inhoud van de foto)
In 2014 mochten daardoor voor het eerst ook de BMK’ers en andere gespreksgroep leden
meedoen, maar alleen in de topklasse, Uit de pilot is gebleken dat de opzet van het divisiesysteem voldoet aan een aantal behoeften. In 2015 vindt er een evaluatiesysteem bij (potentiële) deelnemers plaats. In tegenstelling tot voorgaande jaren komt er in 2015 voor het eerst een expositie van een selectie van de winnaars van Foto Individueel. Ook gesponsord door Webprint worden er op 3 locaties 50 foto’s tentoongesteld. Net als Foto Nationaal worden ze op dibond geprint in de formaten 60×60 en 50×70. De geselecteerden ontvangen na afloop de foto’s.

BondsFotoWedstrijd
De BondsFotoWedstrijd is in 2014 gehouden door de drie noordelijke afdelingen. Ook hier wordt in 2015 een wijziging toegepast. In tegenstelling tot voorgaande jaren worden de fotobesprekingen niet meer door de 3 juryleden gezamenlijk gedaan, maar door elk jurylid apart met de desbetreffende club. Hierdoor ontstaat meer mogelijkheid voor interactie en worden de wachttijden van de fotobesprekingen beperkt.

Foto Online
Deze wedstrijd werd afgelopen jaar 3 keer gehouden. Het aantal deelnemers groeit gestadig. Ook hier zullen we in 2015 als een pilot het divisiesysteem uitproberen en zullen we afwisselend een thema toepassen. In 2015 ontvangen de winnaars van de onlinewedstrijden een cadeau van sponsor webprint.

Taakgroep Opleiding en Sprekers
Diana Bokje
De Taakgroep Opleiding en Sprekers (O&S) houdt zich bezig met de beleidsvoorbereiding en de uitvoering van dit beleid op het terrein van fotografische educatie van de Fotobond. In 2014 lag de focus van de Taakgroep op het waarborgen van de kwaliteit van de Bondsmentoren. Een ander belangrijk aandachtpunt was het mogelijk maken van deelname aan mentoraten voor alle leden van de Fotobond.

Kwaliteitsbewaking bondsmentoren
Bondsmentoren hebben de cursus fotoreflectie aan de fotovakschool gevolgd met de
specialisatie mentor. De Taakgroep is in 2014 gestart met de begeleiding van aankomende
bondsmentoren. Na een uitgebreid intake gesprek, waarin de ervaring, vaardigheden en de
motivatie van de aankomende bondsmentoren worden getoetst, volgt er, indien nodig, een op maat gemaakt begeleidingstraject. Naast dit traject heeft de Taakgroep O&S een
evaluatieformulier ontwikkeld om bestaande bondsmentoren te beoordelen. Voor zowel
bestaande als huidige bondsmentoren is een buddysysteem in het leven geroepen waarbij
mentoren van elkaar kunnen leren. Daarnaast organiseert de Taakgroep O&S ieder jaar een studiedag voor bondsmentoren om hun kennis aan te vullen en op peil te houden. Tijdens de studiedag in januari gaf Corinne Noordenbos een inleiding over beeldtaal. Rosa Verhoeven liet aan de hand van haar eigen werk zien hoe je beeldtaal in de praktijk kunt toepassen.

Afdelingsmentoraat
Ook persoonlijke leden of leden van clubs zonder mentoraat wil de Taakgroep de mogelijkheid bieden om een mentoraat te volgen. Dat kan via het in 2014 geïntroduceerde afdelingsmentoraat.
Hoe dit mentoraat eruit ziet bepaalt het afdelingsbestuur. Ieder afdelingsbestuur is door de
Taakgroep gevraagd om een afdelingsmentoraat te organiseren.

Landelijk mentoraat
Naast het Afdelingsmentoraat ontwikkelde Taakgroep O&S een mentoraat voor de
(ver)gevorderde fotograaf binnen de Fotobond. Het mentoraat staat in beginsel open voor alle fotografen van de Fotobond. Echter toelating voor het mentoraat geschiedt pas na een positief oordeel van een ballotagecommissie. Het landelijk mentoraat wordt begeleid door ervaren bondsmentoren. Inzet van gastdocenten voor bepaalde bijeenkomsten behoort tot de mogelijkheden.

Cursussen
De door de Taakgroep O&S geïnitieerde cursus Fotobespreken is in de afgelopen jaren goed aangeslagen en inhoudelijk van betekenis geweest voor heel veel fotografen van de Fotobond.
Deze cursus wordt nog steeds aangeboden. De Taakgroep wil opnieuw een ‘cursus’ entameren, vormgeven, uitwerken en doen organiseren die de verdere fotografische ontwikkeling in de clubs en van persoonlijke leden ten goede zal komen. Het wordt een cursus die bestaat uit verschillende aspecten van de fotografie, gericht op de inhoud en de ontwikkeling van de fotografie. Hierbij wordt gedacht aan onder andere: seriematig werken, genres en beeldelementen, esthetiek en inhoud en stijlen en stromingen toen en vooral nu. Op basis van de resultaten van een enquête onder fotoclubs en persoonlijke leden wordt de cursusinhoud vastgesteld en uitgewerkt. Deze cursus zal op afdelingsniveau voor het eerst worden aangeboden het najaar van 2015.

Overige activiteiten
Op dit moment richt de Taakgroep O&S zich in samenwerking met de Taakgroep wedstrijden en exposities op opzetten van een cursus jureren. Tevens is de taakgroep in overleg met het DB over hoe samenwerking met externe commerciële (digitale) foto-opleidingen in te zetten en te reguleren. Daarnaast onderhoud de taakgroep de in- en externe sprekerslijst.

Dit bericht werd geplaatst in Activiteiten in de omgeving door Hans Mulder . Bookmark de permalink .

Over Hans Mulder

Mijn voorkeur heeft natuur (landschap/natuur/macro), architectuur en soms ook wel straatfotografie. Met name let ik sterk op beleving en compositie. Meestal fotografeer ik in RAW met nabewerking via diverse programma's. Ik werk met een Panasonic Lumix FZ150 sinds 2013; eerder met de FZ8. Daarbij gebruik ik ook tele- en groothoekconverter en filters.

Geef een reactie